Polisi iaith Gymraeg Hugh James

Mae Hugh James yn ymrwymedig i’r iaith Gymraeg. Rydym yn trin y Gymraeg a’r Saesneg ar y sail eu bod yn gyfartal, lle bo hynny’n rhesymol bosibl.

Nid oes gan yr un cwmni cyfreithiol arall yng Nghymru gymaint o uwch gyfreithwyr sy’n rhugl yn y Gymraeg, ac yn ymrwymedig i’r Gymraeg. Mae ein huwch bartner, ein partner rheoli, dau o’n pedwar pennaeth adran, saith partner arall ac un o’n hymgynghorwyr mwyaf profiadol yn siarad Cymraeg. Yn y rhan fwyaf o feysydd lle bydd gofyn am gymorth cyfreithiol, bydd cyfreithwyr proffesiynol, y mae llawer ohonynt yn gyfreithwyr blaenllaw cydnabyddedig yn eu meysydd arbenigedd penodol, yn gallu rhoi cyngor ac arweiniad yn Gymraeg.

Argaeledd siaradwyr Cymraeg

 • Mae gan Hugh James nifer o staff mewn amrywiaeth o swyddi yn y rhan fwyaf o adrannau yn y cwmni sy’n rhugl yn y Gymraeg.
 • Felly rydym yn gallu darparu gwasanaethau i’r un safon yn y Gymraeg a’r Saesneg fel arfer.

Dogfennau a gwybodaeth

 • Bydd Hugh James yn parhau i gynhyrchu fersiynau Cymraeg o ddogfennau a gwybodaeth berthnasol lle y bo’n briodol.

Gwefan

Cyfathrebu

 • Byddwn yn ceisio ymateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg neu pan gawn gais i wneud hynny.
 • Rydym yn croesawu galwadau yn yr iaith Gymraeg pan fydd ein staff sy’n siarad Cymraeg yn eu hateb.

Offer swyddfa

 • Mae gennym fersiwn Cymraeg yn unig o’n papur pennawd corfforaethol sydd ar gael i’w ddefnyddio lle y bo hynny’n briodol.
 • Mae cardiau busnes Cymraeg ar gael i’r aelodau o staff sy’n siarad Cymraeg.

Delio â’r cyfryngau

 • Gellir drafftio datganiadau i’r wasg a datganiadau eraill ar gyfer cyfryngau argraffu a darlledu yng Nghymru yn yr iaith dan sylw fel y bo’n briodol.
 • Fel arfer, gall Hugh James gynnal cyfweliadau yn Gymraeg i’w darlledu gan y cyfryngau.

Hysbysebu

 • Caiff deunydd hysbysebu a hyrwyddo lleol ei gynhyrchu yn Gymraeg neu yn Saesneg yn ôl yr hyn a ystyrir yn briodol.
 • Caiff deunydd hysbysebu ar y teledu, ar radio ac mewn yn y wasg yng Nghymru ei gynhyrchu yn Gymraeg neu yn Saesneg yn ôl yr hyn sy’n briodol i’r ymgyrch.

Staff a’r gweithle

 • Rydym yn rhannu gwybodaeth am sgiliau iaith Gymraeg pob aelod o staff yn y gweithle drwy ein mewnrwyd.

Cymorth a gweithredu ar lefel uwch

 • Mae ein bwrdd rheoli wedi cymeradwyo’r polisi hwn yn swyddogol.
 • Bydd y polisi hwn ar gael i’w ddarllen gan ein staff ac aelodau o’r cyhoedd.

Ymholiadau:

Rhif ffôn: 029 20 224871

Ebost: info@hughjames.com

Latest Tweets
Our Offices

Cardiff
Two Central Square
Cardiff
CF10 1FS
Tel: 033 3016 2222


London
99 Gresham Street
London
EC2V 7NG
Tel: 033 3016 2222


Make an enquiry

ISO 9001 Management Systems BWPNG