Alun Jones

Partner Rheoli

Ebost
alun.jones@hughjames.com
Rhif ffôn uniongyrchol
033 0058 5077
Connect via LinkedIn

Alun Jones yw Partner Rheoli Hugh James, gan gymryd yr awenau ym mis Ionawr 2011.

Yn ei rôl fel Partner Rheoli, mae Alun yn gyfrifol am lunio a gweithredu strategaeth fusnes y cwmni, yn ogystal â gweithrediadau o ddydd i ddydd.

Mae Alun hefyd yn parhau i weithredu fel pennaeth y tîm rheoli asedau yn Hugh James, sy’n cynghori sefydliadau ariannol ac unigolion preifat ar yr holl faterion sy’n ymwneud ag ewyllysiau, ymddiriedolaethau a phrofiant.

Chwaraeodd Alun ran hollbwysig yn y broses o ddatblygu ein gwasanaethau rheoli asedau yn seiliedig ar niferoedd, yr ydym yn eu darparu i frandiau gwasanaethau ariannol stryd fawr y DU. Mae’n rheoli cydberthnasau â’n cleientiaid busnes, partneriaid gwaith a chyflwynwyr ac mae ganddo brofiad sylweddol o ddatblygu systemau llif gwaith a osodir ar gontract allanol gyda strwythurau archwilio, goruchwylio ac adrodd cadarn ar gyfer cleientiaid y sector ariannol.

Mae Alun wedi chwarae rhan flaenllaw wrth ddatblygu dulliau newydd o ddarparu gwasanaethau cyfreithiol ac mae’n parhau i fod â lle hollbwysig wrth ddatblygu modelau gweithredu arloesol a darbodus yn Hugh James. Mae wedi cynllunio a gweithredu systemau technegol cymhleth iawn ar gyfer ymdrin â nifer fawr o gyfarwyddiadau, gan arwain at fusnes newydd a chontractau pwysig â chwmnïau mawr y sector gwasanaethau ariannol.

Roedd Alun hefyd yn gyfrifol am ddatblygu a lansio porth gwasanaethau cyfreithiol ar-lein integredig o’r radd flaenaf ar gyfer Hugh James ac am ddatblygu cyfleusterau gwybodaeth reoli a chyflwyno adroddiadau allrwyd soffistigedig ar gyfer cleientiaid y cwmni.

Hyfforddi: Hugh James
Cymhwyso: 1994
Partner yn Hugh James: 1999
Pennaeth Is-adran Materion Corfforaethol Hugh James 2007 – 2010
Partner Rheoli Hugh James: 2011

Ymunodd Alun â Hugh James yn 1992 fel cyfreithiwr dan hyfforddiant. Cymhwysodd yn 1994 cyn symud ymlaen gyda Hugh James i fod yn Bartner Cyswllt, Partner Cyflogedig (1999) a Phartner Ecwiti (2003).

Roedd Alun yn bennaeth is-adran materion corfforaethol a bancio Hugh James rhwng 2007 a 2010, ac yn gyfrifol am roi swyddogaethau strategol a gweithredol ein timau cysylltiedig â busnes ar waith yn ystod y cyfnod hwn.

Penodwyd Alun yn bennaeth ein tîm ewyllysiau a phrofiant yn 2008.

Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf, Caerdydd
Prifysgol Caerwysg LLB. (Anrh) (1991)
Coleg y Gyfraith, Caer

 

U Download vCard

Latest Tweets
Our Offices

Cardiff
Hodge House
114 - 116 St. Mary Street
Cardiff, CF10 1DY
Tel: 033 0058 5077
Fax: 029 2038 8222


London
99 Gresham Street
London,
EC2V 7NG
Tel: 020 7936 3453
Fax: 020 3053 8562


Make an enquiry
ISO 9001 Management Systems BWPNG